పల్స్ ఫిట్ నెస్ స్టూడియో

సిమెంట్ గోడౌన్, విద్యుత్ నగర్, అనంతపూర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ – 515004. ఫోన్: +91 9491667700