ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నల్లజర్ల

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నల్లజర్ల

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. నల్లజర్ల సెంటర్ నుండి ఏలూరు వైపుగా ఉన్న రోడ్ ప్రక్కగా ఈ ఆసుపత్రి గలదు.  సాయంకాలం 4గంటల వరకు హాస్పిటల్ తెరిచి ఉంటుంది..