బాలు హాస్పిటల్స్, భీమడోలు

బాలు హాస్పిటల్స్, భీమడోలు ఊరులో డీ పాల్ ఇంగ్లిష్ మీడియం హై స్కూల్ వద్ద డాక్టర్ బాలు హాస్పిటల్ గలదు. భీమడోలు, వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ – 534112