సుంకేశుల మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నల్లజెర్ల

సుంకేశుల మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నల్లజెర్ల

నల్లజర్ల మెయిన్ రోడ్ నుండి ఎస్.ఆర్.కె కాలేజీ ముందు నుండి లోపలకు సుంకేశుల మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ గలదు. నల్లజర్ల, మెయిన్ రోడ్, వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ – 534112

పని వేళలు 24 గంటలు